O szkole
Społeczność
Dla uczniów
Profile klas
Na Facebooku
Blogi
Linki

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Katarzyna Radzka

 

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

PONIEDZIAŁEK

11:00 – 15:00

WTOREK

8:00 – 13:00

ŚRODA

9:00 – 14:00

CZWARTEK

13:00 – 16:00

PIĄTEK

9:00 – 12:00


Zadania pedagoga wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017

 &23

Do zadań pedagoga i psychologa w szkole i placówce należy w szczególności:

 

1.     prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki;

2.     diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły i placówki;

3.     udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4.     podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5.     minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6.     inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7.     pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8.     wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a)      rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,predyspozycji,zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki,

b)      udzieleniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do pobrania: