O szkole
Społeczność
Dla uczniów
Profile klas
Na Facebooku
Blogi
Linki

Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych

w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Wandy Szuman w Toruniu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Wandy Szuman w Toruniu jest Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Wandy Szuman w Toruniu z siedzibą przy ul. Batorego 39 B, 87-100 Toruń.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pani/a praw może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: rodo1@tcuw.torun.pl lub rodo2@tcuw.torun.pl, telefonicznie: 56 611 89 92 lub pisemnie na adres: Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na VII Liceum Ogólnokształcącym im. Wandy Szuman w Toruniu wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)    realizacji umów zawartych z podmiotami działającymi na rzecz VII Liceum Ogólnokształcącego im. Wandy Szuman w Toruniu

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z VII Liceum Ogólnokształcącym  im. Wandy Szuman w Toruniu,przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest VII Liceum Ogólnokształcące im. Wandy Szuman w Toruniu, reprezentowane przez Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. Wandy Szuman w Toruniu.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e)    prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w VII Liceum Ogólnokształcącym  im. Wandy Szuman w Toruniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 6. Szczegółowych informacji dotyczących złożenia żądania udziela Inspektor Ochrony Danych. W celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy: rodo1@tcuw.torun.pl lub rodo2@tcuw.torun.pl lub na adres Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość (dokonać Pani/Pana identyfikacji).